Zarząd GT GOLD S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J. H. Dąbrowskiego 75/70, wpisanej do KRS pod nr 775033 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem: ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa, w dniach roboczych (pon.-pt.) w godzinach 9:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.