Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Ultimate Games S.A. 496 840 45 540 43,77%
Pozostali 638 160 54 460 56,23%
Razem 1 135 000 113 500 100%

Struktura