Zarząd Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000775033 (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 402 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Mielczarek przy ul. S. Jaracza 10/13 w Warszawie.

Zarząd Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000775033 (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 402 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 września 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Mielczarek przy ul. S. Jaracza 10/13
w Warszawie.

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawach:
  • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany , § 6 statutu Spółki.
  • przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
  • ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawach:
  • podziału akcji,
  • zmiany statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia będącego zarazem tekstem jednolitym statutu Spółki,
  • zmian w Zarządzie,
  • zmian w Radzie Nadzorczej,
  • wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3.  Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4.  Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
 5.  Przyjęcie porządku obrad.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawach
  • a) powołania Prezesa Zarządu Spółki,
  • b) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.000,00 zł do kwoty nie niższej niż 111.000,10 zł i nie wyższej niż 113.500,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.500,00 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.