Od 1 marca 2021r. akcje Spółki są zdematerializowane i zapisane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilskiej 65, T: +48 12 62 92 456 | F: +48 12 62 92 550

Poniżej znajduje się instrukcja w jaki sposób oraz jakie dokumenty należy dostarczyć w celu zarejestrowania zmian w rejestrze akcjonariuszy.

W celu rejestracji umowy sprzedaży akcjonariusz lub nabywca powinien zgłosić się do Trigon Domu Maklerskiego S.A., może to zrobić bezpośrednio w oddziale Trigon DM (Częstochowa Al. NMP 28, 42-200 Częstochowa,  Kraków ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Warszawa Plac Unii, Budynek B (6 piętro), ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w godzinach 8:45-17:00) lub przesłać oryginał umowy na adres: Trigon Dom Maklerski S.A.  ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków z dopiskiem „Rejestr Akcjonariuszy”.

Umowa powinna zawierać niezbędne dane identyfikacyjne potrzebne do utworzenia rejestru akcjonariuszy:

 • imię i nazwisko
 • PESEL/data urodzenia
 • adres do doręczeń
 • numer dowodu osobistego
 • adres e-mail oraz zgodę na komunikację z Domem Maklerskim oraz Emitentem

(jeśli taka zostanie wyrażona, wyrażenie zgody przez nabywającego ułatwi komunikację z Domem Maklerskim oraz Emitentem oraz umożliwi dostęp do serwisu rejestr.akcjonariuszy.pl)

 • zgodę zbywającego (akcjonariusz) na wpis nabywającego (kupujący) do rejestru akcjonariuszy ( oświadczenie można zawrzeć w umowie sprzedaży lub wykorzystać załączony wzór)

W związku z faktem, że rejestr akcjonariuszy podlega ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Dom Maklerski zobowiązany jest pozyskać informacje wymagane ustawą. Nabywca powinien wypełnić  następujące dokumenty ( wzory przesyłamy w załączeniu):

 • Ankieta AML,
 • Oświadczenie Beneficjenta Rzeczywistego oraz Oświadczenie Klienta Dot. Zajmowania Eksponowanego Stanowiska Politycznego.

Powiadomienie o wpisie do rejestru akcjonariuszy lub odmowie dokonania wpisu zostanie przesłane zgodnie z ustalonym przez akcjonariusza sposobem komunikacji.
W przypadku powzięcia przez Trigon Dom Maklerski uzasadnionych wątpliwości
w stosunku do przedstawionych dokumentów, Dom Maklerski może odmówić dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy. Dodatkowo prosimy o przesłanie potwierdzenia otrzymania przelewu od sprzedającego.

Załączniki:

 1. Zgody Interesariuszy na komunikację elektroniczną
 2. Beneficjent rzeczywisty
 3. Ankieta AML osoba fizyczna/osoba prawna (w zależności kto jest nabywcą akcji)
 4. Oświadczenie zbywcy dot. Wpisy do rejestru akcjonariuszy nabywcy