Zarząd Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000775033 (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 402 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 września 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Mielczarek przy ul. S. Jaracza 10/13
w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
 14. Wolne Wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.